Pvm 29.01.2018

 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Shipbuilding Completion Oy:n hankintoihin kattaen suunnittelu-, materiaali-, asennustyöja kokonaistoimitukset, kun osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet. Tässä yhteydessä Shipbuilding Completion Oy:stä käytetään nimitystä “Tilaaja” ja sopimuksen toisesta osapuolesta nimitystä “Toimittaja” sekä sopimuksen kohteesta (piirustukset, asiakirjat, palvelut, asennustyöt ja materiaalit) nimitystä “Toimitus”. Näiden sopimusehtojen lisäksi noudatetaan niitä materiaaleja ja töitä koskevia erillismääräyksiä, joihin viitataan piirustuksissa, teknisissä liitteissä, materiaalistandardeissa sekä varsinaisessa tilauksessa ja muussa teknisessä perusteessa tai toimitusmääräyksessä. Toimituksen tulee täyttää voimassa olevat luokituslaitoksen ja viranomaisten säännöt ja määräykset. Kaikkia sopimusasiakirjoissa esiintyviä kaupallisia termejä tulkitaan “INCOTERMS 2010” mukaan.

 

1. Hinta ja maksuehdot

Tilauksessa määrätty hinta sisältää täyden korvauksen kaikista sopimuksen mukaan Toimittajalle kuuluvista velvollisuuksista, eikä Toimittajalla ole oikeutta lisäveloitukseen, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Ko. hinta pitää sisällään kaikki kustannukset kuten esimerkiksi verot ja maksut, palkat, sosiaalikulut, päivärahat, majoituskulut, matkakorvaukset, työvälineiden ja materiaalien pakkaukset, toimitussopimuksen mukaiset kuljetukset sekä muut Toimittajalle mahdollisesti aiheutuvat kulut, ellei toisin ole mainittu. Hinta on kiinteä, eikä lopullisen toimituksen viivästyminen tai toimitusajan alittaminen saa aiheuttaa muutoksia hintaan, joka olisi ollut voimassa Toimituksen sopimuksenmukaisena toimitusajankohtana.

Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava, kun lasku on jätetty Tilaajalle ja vastaava sopimuksen maksuerien mukainen työvaihe on todettu hyväksytysti tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi ja Tilaaja on laskua vastaavan työsuorituksen hyväksynyt.

Maksun eräpäivä lasketaan maksuehdot täyttävän laskun saapumispäivämäärästä.

Laskussa tulee olla merkittynä: tilausnumero, työnumero, koko kauppasumma, jo maksettujen maksuerien summa ja ko. maksuerän summa. Lisäksi laskun liitteenä on oltava: Toimitussopimuksessa mainitun työkohteen Tilaajan vastuuhenkilön allekirjoittama laskutettavan Toimituksen sopimuksenmukaista valmiusastetta, määrää ja/tai lisätöitä tai tuntitöitä osoittava seurantaraportti. Ilman em. merkintöjä ja liitteitä lasku palautetaan.

2. Sopimuksen kohde

2.1 Toimitussopimuksen kuvaus

Toimittaja sitoutuu tämän sopimuksen edellyttämällä tavalla suunnittelemaan, rakentamaan, asentamaan ja toimittamaan Tilaajalle Toimituksen sellaisena kuin pääsopimuksessa ja sen liitteissä on tarkemmin määritelty.

Kaikkien yksityiskohtien, materiaalien, suunnittelun, rakentamisen, asentamisen ja toimituksen, joita ei ole nimenomaisesti mainittu sopimuksessa, mutta jotka kuitenkin ovat välttämättömiä toimituksen loppuunsaattamisen, toiminnan ja suorituskyvyn kannalta, on sisällyttävä Toimitukseen. Lähtötiedot rajaavat toimitusta, jollei myöhemmin ole toisin sovittu.

2.2 Suunnittelu, piirustukset ja tekniset perusteet sekä näihin liittyvät salassapito ja toimitusvastuut
Suunnitelmat tehdään Tilaajan tai Tilaajan asiakkaan suunnitelmien pohjalta. Ao. viranomaishyväksynnät suorittaa Toimittaja.

Ellei muuta ole sovittu, Toimittaja luovuttaa Tilaajalle alkuperäiskappaleen ja dwgtai muun cad-tiedoston tekemistään piirustuksista sekä kaksi paperikopiota. Piirustuksiin, joissa on osina Tilaajan tai Tilaajan asiakkaan toimittamaa materiaalia, pitää tehdä osaluettelo ao. tietojärjestelmään. Jokaista asianmukaista tarkoitusta, kuten hankintojen valvontaa, asennusta, huoltoa tai korjausta varten Tilaajalla on oikeus käyttää Toimittajan teknisiä perusteita tai luovuttaa ne tai niiden kopiot kolmannen osapuolen käyttöön.

Toimittaja on velvollinen toimittamaan Tilaajalle kaiken perussuunnittelumateriaalin ja sen päivittämisessä tarvittavan tiedon välittömästi, kun muutoksia tehdään tai lisätieto on saatavissa.

Kaikki Toimituksen valmistusta varten tarvittavat tekniset perusteet, jotka Tilaaja luovuttaa Toimittajan käyttöön, kuuluvat edelleen Tilaajalle. Niitä ei saa ilman Tilaajan kirjallista suostumusta käyttää, kopioida tai antaa kolmannen osapuolen tietoon muulloin kuin se on sopimuksen täyttämiseksi tarpeen.

Toimittajan tulee myös itse huolehtia että hänellä toimituksen edetessä on saatavilla viimeisin, relevantti aineisto sisältäen ao. piirustukset, ohjeet, standardit, materiaalitiedot yms. ja tarvittaessa kirjallisesti ilmoittaa Tilaajalle mahdollisista puutteista. Normaali piirustusten hyväksyttämisaika on kaksi (2) viikkoa ja kommentointiaika yksi (1) viikko.

Toimittaja on velvollinen tarkastamaan saamansa aineiston ja itse varmistamaan kaikki tarvittavat mitat, materiaalit ja niiden käsittelyn, asennustyön, kokeet ja käyttöönoton, niin että Toimitus täyttää tämän sopimuksen ehdot. Toimittajan vastuuta ei mitenkään vähennä se, että Tilaaja hyväksyy piirustukset ja valvoo toimituksen valmistumista.

Toimittajalla tulee olla oma projektiyhteyshenkilö, joka toimituksen loppuunsaattamiseen saakka valvoo ja raportoi toimituksen edistymistä.

Toimittaja on velvollinen esittämään pyydettäessä Tilaajalle oman projektisuunnitelman suunnittelu-, materiaali-, osavalmistusja asennusaikatauluineen sekä miehityssuunnitelmineen.

3. Käyttö ja huolto-ohjeet sekä varaosat

Toimittaja luovuttaa Toimitustaan koskien käyttöja huolto-ohjeet Tilaajalle toimittamistaan tuotteista. Toimittaja sitoutuu pitämään saatavilla tarvittavia varaosia vähintään takuuajan ja toimittamaan ne viivytyksettä Tilaajan pyynnöstä.

4. Toimituksen seuranta

Toimittaja ja Tilaaja päivittävät aikataulut säännönmukaisesti pidettävissä työmaakokouksissa, joissa Tilaaja saa tiedot Toimittajan työn etenemisestä ja Toimittaja saa Tilaajalta tiedot Toimittajan työhön vaikuttavien muiden toimittajien aikatauluista.

Toimittajan henkilökunta noudattaa telakan määrittelemiä työaikoja. Työn niin vaatiessa on Tilaaja velvollinen järjestämään Toimittajalle mahdollisuuden työskennellä telakan määrittämän työajan ulkopuolella.

5. Muutosja lisätyöt

Toimittaja ei saa ilman Tilaajan kirjallista suostumusta tehdä muutoksia Toimituksen sopimuksenmukaiseen suunnitteluun, valmistukseen, asennukseen tai Toimituksen laatuun tai aikatauluun.

Muutostöitä ei saa aloittaa ennen kuin niistä on kirjallisesti sovittu. Samalla sovitaan muutostöiden vaikutuksesta aikatauluun ja sopimushintaan.

Laskutettavaksi muutosja lisätyöksi katsotaan vain seuraavat työt:

 • Toimittaja joutuu muuttamaan jo tehtyä työtä Tilaajasta johtuvista syistä
 • Suunnitelmien laajuus muuttuu olennaisesti
 • Kukin yksittäinen muutostyö ylittää 8 tuntia
 • Odotus- ja ylityö ei ole lisätyötä

 

Muutostöistä voidaan maksaa Toimittajalle vain, mikäli Toimittaja kirjallisesti osoittaa ko. muutoksen oikeellisuuden. Kirjalliseen vaateeseen tulee antaa kirjallinen vastine kahden viikon kuluessa.

Tilaajalla on oikeus vaatia muutoksia toimituslaajuuteen, toimituksen suunnitteluun, valmistukseen, asennukseen ja toimituksen laatuun, jolloin kumpi osapuoli tahansa voi vaatia muutoksen edellyttämän hinnan, toimitusajan ja vakuutuksen tarkistusta.

Toimittaja vastaa myös Tilaajan vaatimista muutoksista, ellei ko. muutoksesta päätettäessä ole muuta sovittu.

Muutostyöt hinnoitellaan sopimukseen liitettävän muutostöiden hintaluettelon hinnoin. Jos töille ei ole yksikköhintoja, muutostöistä sovitaan Toimittajan laatiman kirjallisen laskelman perusteella ennen ko. työn aloittamista.

Jos muutostyö sovitaan tehtäväksi omakustannushintaan, siihen sisältyväksi yleiskustannuslisäksi on sovittu 10 %. Toimittajan on annettava tilaajan vaatimat tarpeelliset tiedot omakustannushinnan perusteista. Hyvityksessä yleiskustannuslisää ei oteta huomioon.

6. Toimittajan velvollisuudet ja työvoima

Toimittaja sitoutuu toimittamaan tässä sopimuksessa määritellyn Toimituksen tämän sopimuksen mukaisesti ja sen edellyttämällä tavalla. Tässä noudatetaan yleisiä sopimusehtoja ja muita varsinaisessa Toimitussopimuksessa mainittujen liitteiden mukaisia ehtoja ja määräyksiä.

6.1 Toimittajan tulee käyttää työssään ensisijaisesti omassa palveluksessaan olevaa henkilökuntaa, joka työskentelee Toimittajan johdon ja valvonnan alaisuudessa. Toimittajan on esitettävä Tilaajan hyväksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja -hankkijansa riittävän ajoissa ennen näiden ottamista. Hyväksymisestä kieltäytyminen voi tapahtua vain pätevästä syystä. Tilaajan taholta tapahtuva aliurakoitsijan tai -hankkijan hyväksyminen ei vähennä Toimittajan vastuuta. Ennen työn aloittamista Toimittajan tulee toimittaa Tilaajan yhteyshenkilölle työhön osallistuvien henkilöiden henkilötiedot Tilaajan määrittämässä laajuudessa (mm. hitsauspätevyys). Toimittajan on ylläpidettävä em. tietoja henkilöstön muuttuessa. Toimittajan yhteyshenkilön tulee kerran viikossa ilmoittaa eri kohteissa työskentelevien henkilöiden nimet tilauskohtaisesti Tilaajan yhteyshenkilölle.

Toimittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että nämä yleisehdot ovat Toimittajan alihankkijoiden käytettävissä sekä siitä, että Toimittajan alihankkijat omalta osaltaan sitoutuvat näihin ehtoihin. Tilaaja on sopimussuhteessa ainoastaan Toimittajaan, joka työntekijöihinsä sekä omien alihankkijoidensa työntekijöihin nähden vastaa niistä velvoitteista, jotka alan yleisten työehtosopimusten sekä työja sosiaalilainsäädännön mukaan kuuluvat työnantajan vastattaviksi. Toimittajan tulee huolehtia henkilökuntansa suojavälineistä sekä siitä, että Toimittajan käyttämät koneet ja laitteet täyttävät työturvallisuuden vaatimukset.

6.2 Toimittajan on esitettävä tilaajavastuulain nro 1233/2006 mukaiset korkeintaan 3 kk vanhat selvitykset/todistukset, koskien myös Toimittajan aliurakoitsijoita:

 • selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
 • kaupparekisteriote
 • todistus velkojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvityssiitä että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
 • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutus-maksuja koskeva maksusopimus on tehty
 • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistätyöehdoista
 • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.Mikäli toimittajana on ulkomainen yritys tai työtä tekee yksi tai useampi lähetetty työntekijä, Tilaaja on velvollinen pyytämään myös kaikki lisäselvitykset, jotka vaaditaan tilaajavastuulain perusteella ja Toimittaja on ne velvollinen toimittamaan.Em. selvitykset ja todistukset on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamisestaJos rekisteröinnit arvonlisävelvolliseksi tai ennakonperintärekisteriin vanhenevat urakan aikana, Toimittajan on esitettävä uudet rekisteröinnit

välittömästi. Jos aliurakoitsija ei saa rekisteröintejään uusittua, tilaajalla on velvollisuus pidättää ennakot veroviranomaisen vahvistaman ennakonpidätysprosentin mukaisesti.

Mikäli Toimittaja lähettää Suomeen työntekijöitä, on Toimittaja velvollinen tekemään tästä ilmoituksen työsuojeluviranomaiselle oheisen ohjeistuksen mukaisesti:

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/899621/Tyopaikkatiedote_3_2 017/9eede1c2-071a-ac46-83ff-ade7ead35192
6.3 Työvoiman käytöstä tai vaihdosta aiheutuvista toimenpiteistä esim. työmaan turvallisuusja laadunvarmistuskäytännöistä sekä kulkuluvista on sovittava viimeistään urakkaneuvottelussa.

6.4 Toimittaja vastaa työkohteessaan tarvittavasta:

 • materiaalihaalauksesta
 • työaikaisesta siivouksesta
 • työaikaisesta suojauksesta ja
 • työn lopullisesta suojauksesta.

7. Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja sitoutuu luovuttamaan kaikki tarpeelliset tiedot ja Toimitukseen liittyvät lähtöaineistot Toimittajalle.

8. Työmaan johtovelvollisuudet, yhteistoiminta ja myötävaikutusvelvollisuus
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa Tilaaja. Tilaaja nimeää pätevän vastuuhenkilön huolehtimaan turvallisuudesta ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta.

Tilaaja laatii yhteistyössä Toimittajan kanssa Toimittajan laatiman aikatauluehdotuksen pohjalta työaikataulun ja tarvittaessa suunnitelma-aikataulun, jotka hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi. Tarkentumista lukuunottamatta aikatauluja voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla.

Tilaaja huolehtii siitä, että Toimittaja voi Tilaajan tekemien tai teettämien muiden töiden tarpeettomasti estämättä täyttää oman suorituksensa.

9. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan kummankin sopijaosapuolen allekirjoituksella ja on voimassa kunnes Toimittaja on suorittanut toimeksiannon. Ennen kuin suunnittelutai rakennustyö voi alkaa, Toimittajan on toimitettava Tilaajalle hyväksyttävä laatuja turvallisuussuunnitelma.

10. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijaosapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, tai ei huomautuksen saatuaan kohtuullisessa ajassa oikaise laiminlyöntejään. Oikeutetuksi syyksi katsotaan esimerkiksi mikä tahansa seuraavista tapauksista:

10.1 Toimittaja rikkoo räikeästi Tilaajan huomautuksista huolimatta mitä tahansa sopimuksen alaisista velvoitteistaan tavalla, joka ei ole vähäpätöinen:

10.2 On ilmeistä, että Toimittaja on kyvytön täyttämään velvollisuuksiaan sopimuksen mukaan, esim. kun:

 • Toimittaja lykkää velkojensa maksua tai uhkaa näin tehdä
 • Toimittaja on asetettu konkurssitilaan tai selvitystilaan tai velkasaneeraukseen
 • Toimittajan taloudellisessa tilanteessa tai toiminnassa on muita syitä, mikä saattaa todennäköiseksi, ettei hän kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan
 • Toimittaja on laiminlyönyt vakuutusta koskevat velvollisuutensa
 • kun on todennäköistä, että Toimitus ei kykene täyttämään sille määrättyä tarkoitusta esim. huonon laadun takia
 • yhdessä hyväksytyn aikataulun mukaiset työsuoritukset myöhästyvät enemmän kuin viisi (5) viikkoa syistä, jotka johtuvat Toimittajasta
 • Toimittaja rikkoo salassapitovelvollisuutensa
 • Tilaajan kilpailijayritys ostaa Toimittajan yrityksen

Jos Tilaaja minkä tahansa sopimuksen ehtolausekkeen nojalla käyttää asianmukaisesti mahdollisuuttaan irtisanoa sopimus, Tilaaja voi lunastaa Toimittajan toimittaman vakuuden ja sen kautta saada hyvitystä mistä tahansa vahingosta, joka on aiheutunut Tilaajalle johtuen siitä, että Toimittaja ei ole pystynyt täyttämään sopimusta. Toimittaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle kaikki sopimuksen päättämisestä aiheutuneet kulut.

Tällaisessa tapauksessa Toimittajan tulee:

 • palauttaa Tilaajalle kaikki laitteet ja materiaalit, jotka Tilaaja on toimittanut, tai maksaa niiden arvo
 • maksaa Tilaajalle kaikista niistä vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan tämän sopimuksen täyttämättä jättämisestä ja ylittävät lunastetun vakuuden summan

Tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta mitään maksuja Toimittajalle siihen asti, kunnes kaikkien Toimittajan tämän sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutuvien vahinkojen lopullinen määrä on selvillä.

Toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitus ja purkaa sopimus, mikäli tilaaja:

 • keskeyttää hyväksytyn maksujen suorittamisen
 • rikkoo räikeästi sopimusta
 • joutuu konkurssiin tai selvitystilaan

Sopimuksen purkamisen on tapahduttava kirjallisesti.

11. Ylivoimainen este

Tilaaja ei voi vaatia sopimuksen täyttämistä, mikäli sen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi ylivoimainen este, kuten tulipalo, sota tai muu sellainen tekijä, johon sopijaosapuolet eivät itse voi vaikuttaa. Toimittajan velvollisuus on ylivoimaisen esteen ilmaannuttua kirjallisesti ilmoitettava sen laadusta ja mahdollisesta toimitusajan siirtymisestä viimeistään kolmen päivän kuluessa esteen ilmenemisestä. Kolmannen osapuolen toimituksen viivästyminen Toimittajalle ei ole ylivoimainen este. Lakot katsotaan ainoastaan valtakunnan tasolla ylivoimaiseksi esteeksi.

12. Erimielisyyksien ratkaisu

Sopimukseen ja kaikkiin sen liiteasiakirjoihin sekä sisältöön sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

13. Sopimuksen siirtäminen

Sopimusta ei saa siirtää ilman toisen sopijaosapuolen antamaa kirjallista suostumusta.

14. Muut ehdot

14.1 Laatu ja normit/määräykset

Toimituksen tulee kaikilta osin olla rakennettu noudattaen tämän tyypin referenssikohteille ominaista rakennustapaa sekä laadultaan ja viimeistelyltään oltava vähintään samaa luokkaa kuin referenssikohteissa.

14.2 Kokoukset, tarkastukset ja kirjaukset

Aloituspalaveri: Aloituspalaveri pidetään ennen töiden aloitusta. Toimittajapalaverit: Toimittaja on velvollinen ilman eri veloitusta osallistumaan työmaalla pidettäviin toimittajapalavereihin, joiden pitämisestä sovitaan aloituspalaverissa tai työn kuluessa.
Työmaakokoukset: Toimittaja on velvollinen ilman eri veloitusta osallistumaan kohteen rakennuttajan kanssa pidettäviin työmaakokouksiin Tilaajan niin vaatiessa.
Suunnitelmakatselmukset: Jos jompikumpi osapuolista haluaa ennen töiden aloittamista saada suunnitelmien sisältöön tai toimittamiseen liittyvän seikan pätevästi todetuksi, toimitetaan suunnitelmakatselmus yhdessä sovittavana ajankohtana.
Katselmukset: Jos jompikumpi sopijapuoli haluaa urakkaan liittyvän seikan pätevästi todetuksi, rakennuskohteessa pidetään katselmus yhdessä sovittavana ajankohtana.
Työmaan tuntiseuranta: Tilaaja seuraa toimittajakohtaisesti asennuskohteessa myös toimittajan työvoiman ajankäyttöä ns. TIKU-laitteella. Toimittajan kirjautuessa työmaalle Tilaajalla on oikeus vaatia Toimittajan työvoimaa ko. seurannan piiriin.
Yleiset sopimusehdot:.

15. Takuu

Toimittaja takaa että Toimitukseen sisältyvä työ ja materiaali kaikilta osin täyttää sovitut vaatimukset ja ettei rakenteissa, materiaaleissa tai työsuorituksissa ilmene puutteita tai virheitä.

Toimituksen jälkeinen takuuaika on 24 kuukautta siitä päivästä, jolloin Tilaajan asiakkaat ottavat Toimituksen käyttöönsä (tässä laivan luovutuksesta) lisättynä 3 kuukauden ilmoitusajalla. Takuu koskee kaikilta osin Toimittajan toimitusta sisältäen materiaali-, suunnittelu- sekä asennus- virheistä aiheutuneet puutteet ja viat, jotka Toimittaja omalla kustannuksellaan ilmoituksen saatuaan korjaa. Jos jokin osa korjataan/vaihdetaan, pitenee takuuaika tämän osalta 12 kk + 3 kk.

Takuukorvauksen piiriin kuuluu toimitukseen kuuluvan viallisen osan tai laitteen irrotus aluksessa, osan korjaus tai uuden osan toimitus ja asennus alukseen. Toimittaja vastaa myös takuun piiriin kuuluvien osien rahtikustannuksista aluksen lähisatamaan.

Mikäli Toimittaja laiminlyö em. työt, on Tilaajalla oikeus Toimittajan kustannuksella korjata ko. viat. Saman oikeuden Tilaaja saa niissä kiireellisissä tapauksissa, joissa Tilaaja ei enää katso voivansa kauempaa odottaa myyjän toimenpiteitä. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle korjaustöistä ennen niiden aloittamista, mikäli se on ajallisesti mahdollista.

16. Vakuuttaminen

16.1 Toimittajan vastuu

Toimittaja on täysin vastuussa Toimittajan,hänen työntekijänsä tai Toimittajan alihankkijan Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista.

16.2 Tilaajan vastuu

Tilaaja vastaa Tilaajan tai hänen työntekijänsä tuottamuksellisesti Toimittajalle aiheuttamista esinevahingoista 100 000 euroon saakka. Tilaaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Tilaaja vastaa kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista voimassa olevan oikeuden mukaan.

16.3 Toimittajan vakuutusvelvollisuus

Vastuuvakuutus

Toimittajalla on oltava toiminnan, mukaan luettuna tarpeen mukaan tuotevastuu, vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vähintään 200% tilauksen arvosta. Mikäli tilauksen arvo on vähemmän kuin 500 000 euroa, vakuutusmäärän on oltava vähintään 500 000 euroa. Vakuutuksen tulee kattaa myös niin sanottu haltuun uskottu omaisuus. Vastuuvakuutuksen arvo ei vaikuta vahingonkorvausvastuun määrään.

Omaisuusvakuutus

Toimittajalla on oltava laaja palovakuutus ja rikkoutumisvakuutus, joka kattaa toimituksen kohteen omistusoikeuden lopulliseen siirtymiseen asti. Omavastuu ei saa olla enemmän kuin 5 % toimituksen kohteen arvosta. Toimittajalla voi olla omaisuusvakuutus, joka kattaa Toimittajan muun omaisuuden telakan alueella.

Tapaturmavakuutus

Toimittajalla on oltava lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka kattaa toimittajan työntekijät sinä aikana, jolloin nämä ovat telakan alueella.

Toimittajan on esitettävä vakuutusyhtiön todistus näiden vakuutusten voimassaolosta viimeistään tullessaan Tilaajan alueelle.

17. Toimituksen myöhästyminen, sakko

Mikäli Toimitus myöhästyy sovitusta toimitusajasta, ovat viivästyssakot seuraavat: 2 % kauppahinnasta/alkava myöhästymisviikko,
18. Vakuudet
Mikäli sopimuksessa ei ole muuta sovittu, Toimittaja on velvollinen antamaan Tilaajalle Työaikaisen ja Takuuaikaisen vakuuden. Ennakkomaksutakaus vaaditaan, mikäli sopimuksessa sovitaan ennakkomaksujen tekemisestä.

18.1 Työaikainen vakuus

Vakuus on luovutettava tilaajalle 21 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai ennen kuin osaakaan sopimuksen mukaisesta hinnasta on suoritettu Toimittajalle.

Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli sovitun urakka-ajan, kuitenkin vähintään siihen saakka kunnes työ on hyväksytysti vastaanotettu ja takuuajan vakuus on jätetty.

Työaikainen vakuus 10 % sopimushinnasta.

18.2 Takuuaikainen vakuus

Takuuaikainen vakuus on luovutettava Tilaajalle ennen viimeisen maksuerän suoritusta tai siinä yhteydessä kun Toimitus on loppuunsaatettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Takuuaikainen vakuus 5 % toteutuneesta sopimushinnasta.

18.3 Tilaajan vakuus

Tilaaja ei anna vakuutta.